Nyheter

Årsmöte/föreningsstämma 2021

Årsmöte/föreningsstämma 23/5 – 2021

Kulturföreningen Uddevallakassetten kallar medlemmarna till årsmöte/föreningsstämma söndagen den 23 maj 2020 kl 17.00 på Studiefrämjandet, Kungsgatan, 45140 Uddevalla

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordningen för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Behandling av styrelsens förslag och motioner från medlemmarna
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021
13. Val av styrelseledamöter
a) Ordförande 2021
b) Sekreterare 2021
c) Kassör 2021
14. Val av revisor 2021
15. Val av valberedning.
16. Ev övriga frågor

Meddela din närvaro senast den 9/5.
Anmälan, motioner och förslag skickas till lars.wallin@uddevallakassetten.se senast den 9/5.

About uddevallakassetten

Uddevallakassetten kultur & livemusik i Uddevalla

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Archives

%d bloggers like this: