Nyheter

Årsmöte/Föreningsstämma 2019

26/5 – 2018 Alla medlemmar hälsas välkomna till Kulturföreningen Uddevallakassettens årsmöte söndag 26 maj kl 17.00. Plats: Studiefrämjandet, Junogatan 9, 45142 Uddevalla

Kulturföreningen Uddevallakassetten kallar medlemmarna till Årsmöte/Föreningsstämma
söndagen den 26 maj 2019 kl 17.00 på Studiefrämjandet, Junogatan 9, 45142 Uddevalla

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordningen för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2018
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Behandling av styrelsens förslag och motioner från medlemmarna
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019
13. Val av styrelseledamöter
a) Ordförande 2019
b) Sekreterare 2019
c) Kassör 2019
14. Val av revisor 2019
15. Val av valberedning.
16. Ev övriga frågor

Meddela din närvaro senast den 17/5. Anmälan, motioner och förslag skickas till lars.wallin@uddevallakassetten.se

About uddevallakassetten

Uddevallakassetten kultur & livemusik i Uddevalla

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Archives

%d bloggers like this: